vasárnap, július 31, 2016

A Teremtő létezésének bizonyítéka

Egy multimilliomos vállalkozó sajtótájékoztatót tartott, ahol az interjú végén a kíváncsi újságírók feltettek egy kérdést:
- Miért hiszi, hogy van Isten?

- Nézzék, nekem számtalan üzemem van. Az egyikben autókat, a másikban darálót, és sok egyebet gyártunk. Egy autó 140-150 ezer alkatrészből áll, de előbb 24 mérnököm tervezget, majd anyagpróbákat végzünk, és csak azután jöhet a gyártás. No de vegyük csak a darálót. Mindössze 9 alkatrészből áll, és 17 mozdulattal lehet összeszerelni a futószalagon, mégis egy-egy munkásnak több napon át kell gyakorolnia ennek módját. Ha nekem ezekután azt állítja valaki, hogy a több milliárdszor bonyolultabb világegyetem megalkotásához nem kellett a Teremtő, az nem normális.

- Rendben van, de mivel tudná Ön kézzelfoghatóan bizonyítani a Teremtő létezését?

A gyáros észrevette a gúnyos felhangot, és diktálni kezdett a titkárnőjének: „Pályázat. Építészmérnököt keresek, aki megtervez, majd kivitelez egy toronyépületet az általam felvázolt méretekben és minőségben. Alapméret: kör alakú, átmérője 4 méter. Magassága ennek legalább 200-szorosa, azaz 800 méter. (Természetesen bírnia kell a toronynak az elemi erők okozta bármilyen erős kilengést!) A fal vastagsága alaptól a felső szintig max. 25 cm lehet. Ebbe bele kell szerelni a víz, gáz, csatorna, felvonó és minden egyéb kiszolgáló rendszer csöveit, vezetékeit. A torony belsejében nem lehet semmi. Kívül-belül teljesen simára, egyenletes felületűre kell készíteni, merevítés, kitámasztás nem lehet rajta. Ennek ellenére a torony tetejére legyen ráépítve egy önállóan működő komplett vegyiüzem, amely tápszereket állít elő, emberi fogyasztásra. Siker esetén a honorárium összegét a mérnök szabhatja meg, bármilyen magas összegben.”

Elvette a papírt a titkárnőjétől, és aláírva átnyújtotta az újságírónak.
- Tessék, itt a válaszom. Benne a bizonyíték.

- Nem értjük, hogy mi akar ez lenni.

- Majd később megértik. Egyelőre közöljék a lapjukban feltűnő helyen. Ha akad rá jelentkező, újra találkozunk, és folytatjuk a sajtóértekezletet.

A nagy érdeklődést kiváltó eseményre jó néhány neves építészmérnök, és még a korábbinál is több újságíró jött el.
- Talán el is kezdhetjük, szólt ironikusan a házigazda. Kérem az első jelentkezőt, tegye meg ajánlatát, ismertesse elképzeléseit. Csak konkrét megoldást, kivitelezhető terveket fogadok el.

Néhány percnyi vita után a szakma legismertebb építésze dühösen megjegyezte:
- Rendben van, én már kiestem a versenyből, de szeretném látni azt az embert, aki ezt megtervezi! Ezt egyszerűen lehetetlen megépíteni!

A gyáros megkérdezte:
- Nos, van még jelentkező? Ha nincs, akkor kérem figyeljenek jól, bemutatom az eredetit.

A titkárnő átnyújtott neki egy hosszú, cső alakú papírtekercset. Kibontotta az egyik végénél, és óvatosan kihúzott belőle egy ép búzaszálat, szép, tömör aranykalásszal. Azután így szólt a jelenlevőkhöz:
- Igazuk van uraim, ez a feladat az ember számára valóban lehetetlen! De a Teremtőnk mindenható, csodálatos alkotásokat hozott létre, mint ez is, nézzék csak! 
Mérjék le, itt vannak hozzá a műszerek. Figyeljenek kérem, kör alakú a szára, átmérője pontosan 4 mm. magassága ennek éppen 200-szorosa, azaz 800 mm. A falvastagsága mindenütt 0,25 mm. Kívül sima, belül üres, az összes táp- és kiszolgáló csatorna ebben a vékony falban fut, no és ez a csodálatos miniatűr vegyiüzem, a kalász itt a tetején önállóan működik. És tudják hogyan? Napenergiával! Ráadásul a Napot is Isten teremtette. Értik az összefüggéseket? Ez a kis vegyilabor 8-9 féle tápanyagot, vitamint állít elő vízből és a talajból felszívott ásványi anyagokból, napenergiával. Ezalatt szelek és viharok tépik, kényükre hajlítgatják, akár a földig. De a búzaszálak ezt is kibírják. 

Nos, uraim az itt látható remekmű és a mi kontárkodásaink közötti különbség egyértelműen bizonyítja a Teremtő létezését, és határtalan, számunkra szinte felfoghatatlan képességeit. 
Köszönöm hogy eljöttek ide megszemlélni Isten teremtő erejének egyik kézzelfogható bizonyítékát. Ha körülnéznek, ha tükörbe néznek, mindenütt az ő alkotásait látják. Ha pedig teremt, műveket alkot, akkor létezik!


„Mert ami az Isten felől tudható nyilván van ő bennök; mert az Isten megjelentette nékik: Mert ami Istenben láthatatlan, tudniillik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik; úgy, hogy ők menthetetlenek.” Róma 1:19-20.

A cukor hatásai

A CUKOR ÉLETTANI HATÁSAIRÓL

Történelmileg visszatekintve valószínű, hogy az ember ízlése nem sokat változott, mert az édes ízt - mint azt sok régészeti lelet is bizonyítja - a korábbi idők embere is kedvelte, s ezért egyik fontos tápláléka a méz és az édes gyümölcsök voltak frissen, vagy szárított formában. Később a mezőgazdaság és az élelmiszeripar fejlődésével párhuzamosan a nád illetve a répacukor, a burgonyacukor és más természetes édesítőszerek, majd a cukorbaj felismerésével a mesterséges édesítőszerek is egyre nagyobb mértékben előállításra kerültek.

Amikor a cukor ipari előállítása megkezdődött, még kevesen sejtették, hogy ez a folyamat mihez vezet az emberi egészséget illetően.

Napi ige - Teremtés nyomai a természetben

"Vedd ezt a füledbe,... állj meg és gondold meg az Istennek csodáit!... Avagy a tökéletes tudás csodáit érted-é?"
(Jób 37,13. 15)

"Minden teremtett dolog magán viseli az istenség pecsétjét. A természet bizonyságot tesz Istenről. Ha a fogékony elme érintkezésbe kerül a világegyetem csodáival és titkaival, el kell ismernie egy végtelen hatalom munkálkodását... Titokzatos életerő hatja át az egész természetet. Erő, amely fenntartja a megszámlálhatatlan világot a világűrben, erő, amely ott van a nyári szellőben, a lebegő, atomnyi bogárban. Ez ad szárnyakat a fecskének, táplálja az éhes hollófiókákat, ez bontja ki a rügyeket és alakítja gyümölccsé a virágot.
Ugyanaz a hatalom, amely fenntartja a természetet, munkálkodik az emberben is. A csillagokat és az atomokat vezérlő nagy törvények irányítják az emberi életet is... Minden ember az Istennel és törvényeivel való összhangban találhatja meg a maga életterét, munkaterületét... A fizikai, szellemi vagy erkölcsi törvények áthágása annyit jelent, hogy kilépünk a világegyetem összhangjából, és behozzuk az egyenetlenséget, a zűrzavart és a romlást. Aki megtanulja, hogy így értelmezze a természet tanításait, annak a természet lényege kitárul. A világ egy nagy tankönyvvé, az élet egy nagy iskolává válik... A látható szemlélteti a láthatatlant. Az erdő magas fájától a sziklába kapaszkodó zuzmóig, a határtalan óceántól a tengerpart legkisebb kagylójáig, mindenben meglátja Isten képmását és kezenyomát."

(Nevelés, Isten a természetben c. fejezetből)

A LELKI AJÁNDÉKOK IRÁNTI VÁGY

A LELKI AJÁNDÉKOK IRÁNTI VÁGY

"És hálát adok annak, aki engem megerősített, a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, hogy engem hívnek ítélt, rendelvén a szolgálatra, ki előbb istenkáromló, üldöző és erőszakoskodó valék: de könyörült rajtam, mert tudatlanul cselekedtem hitetlenségben; szerfelett megsokasodott pedig a mi Urunknak kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel." (1Tim 1:12-14) 


Akik sikeresek szeretnének lenni a lélekmentésben, azokat a Szentlélek isteni befolyása kell hogy kísérje. De milyen keveset is tudunk az Isten lelkének munkájáról! Milyen keveset beszélünk a Szentlélek ajándékának fontosságáról, pedig csak a Szentlélek közbenjárása által kerülhet közelebb az ember Krisztushoz, és egyedül az Ő ereje által tisztulhat meg a lélek. A Megváltó ezt mondta: "És az, mikor eljő, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében." (Jn 16:8) 


Megígérte egyházának a Szentlélek ajándékát, de milyen kevéssé értékeljük ezt. Milyen ritkán érezzük a Szentlélek erejét a gyülekezetben és milyen keveset beszélünk az embereknek az Ő erejéről. A Megváltó ezt mondta: "Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim." (ApCsel 1:8) Ennek az ajándéknak elfogadásával az összes többi a miénk lehet, mert Krisztus kegyelmének gazdagsága szerint kapjuk meg a Szentlélek ajándékát; és Ő kész arra, hogy megelégítsen minden lelket igénye szerint. Ezért hát ne elégedjünk meg csupán olyan kis mértékű áldással, mely megment a haláltól, hanem szorgalmasan kutassuk Isten kegyelmének bőségét.

Isten azt akarja, hogy átformáló ereje az egész egyházban érezhető legyen. Ó, bárcsak Isten ereje megnyugodnék a tagokon. Naponkénti áhítatra van szükségünk. Naponként kell kutatnunk az Írásokat, s komolyan kell imádkoznunk, hogy a Szentlélek valamennyiünket tegyen arra alkalmassá, hogy munkálkodhassunk az Ő szőlőskertjében. Senki sincs felkészülve arra, hogy nevelje és erősítse a gyülekezetet, ha még nem kapta meg a Szentlélek ajándékát. 

(Review and Herald, 1892. március 29.)

szombat, július 30, 2016

Egészséges életmód- tartósítószerek

MIT KELL TUDNI A TARTÓSÍTÓSZEREKRŐL?


A tartósítószer - definicó szerint - olyan mikrobaellenes kémiai anyag, amely élelmiszerekhez kis mennyiségben hozzáadva azok minőségét megóvja, vagy eltarthatóságukat növeli. A megfogalmazásból is kiderül, hogy a tartósítóiparban elsősorban a termékre kerül a hangsúly, míg a fogyasztó egészségének hosszútávú biztosítása a háttérben marad.
Sajnos az elmúlt évtizedekben olyan piacok álltak nyitva a magyar élelmiszeripar előtt, melyek szívesen fogadták a hazai konzervipar silány termékeit. Az igen rossz minőségű túlfőzött, tartósítószereket tartalmazó konzervek - akár növényi, akár állati eredetű alapanyagból készültek - a keleti piacon csúcsminőségnek számítottak. Az így kialakult mennyiségi szemlélet beleivódott az élelmiszergyártók tudatába, a fogyasztók ezreiben ugyanakkor alattomos betegségek alapjait fektette le. 
Ezen a háttéren érthető meg az, hogy miért nehéz átállni az iparnak az elmúlt 10 évben nyugatról érkező minőségi szemléletre. A gyors meggazdagodási ígéretek miatt egyszerre akarnak nagy mennyiséget és jó minőséget gyártani, amely az utóbbi kárára - és így a mi egészségünk rovására is - megy. 

A MEGÍGÉRT VEZETÉS AJÁNDÉKOD FELFEDEZÉSÉRE

A MEGÍGÉRT VEZETÉS AJÁNDÉKOD FELFEDEZÉSÉRE"De mindezeket egy és ugyanaz a Lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, amint akarja." (1Kor 12:11) 

A Szentléleknek kell irányítania és vezetnie minket, de ehhez nem szükséges, hogy mindannyian ugyanazokat az ajándékokat kapjuk. "A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben" (1Kor 12:4-6), hogy tökéletes harmóniába hozza ezeket a cselekedeteket. "Most pedig az Isten elhelyezte a tagokat a testben egyenként mindeniket, amint akarta." (18. vers) Mindenkit kötelességének őrhelyére állított, kijelölve feladatát. Ha kérdések merülnek fel benned őrhelyeddel kapcsolatban, imádkozz Isten vezetéséért és Ő kijelöli a te feladatodat.
"Némelyiknek ugyanis bölcsességnek beszéde adatik a Lélek által; másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon Lélek szerint; egynek hit ugyanazon Lélek által; másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy Lélek által; némelyiknek csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek pedig lelkeknek megítélése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig nyelvek magyarázása; de mindezeket egy és ugyanaz a Lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, amint akarja." (1Kor 12:8-11) 

"Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint... Fölmenvén a magasságba foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek... És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul: a szentek tökéletesbítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére: Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére." (Ef 4:7-13) 

Isten egyházának tagjait itt úgy mutatja be a Biblia, mint akik mindannyian különböző területeken munkálkodnak a nagy Mester irányítása alatt, aki pontosan tudja, hogy kinek mit kell tennie, hogy kielégítse a felmerülő szükségleteket.
 (Bible Training School, 1903. április 1.)

Napi ige - Ahogy Isten nevel

"(A vétkezőnek) bocsássatok meg, és vigasztaljátok őt, hogy a felettébb való bánat valamiképpen fel ne eméssze az ilyet. Azért kérlek benneteket, hogy tanúsítsatok iránta szeretetet."
(II.Kor. 2,7–8)

"A tanítványok közül egyiküknek a története sem szemlélteti jobban Krisztus nevelési módszerét, mint Péteré. Péter vakmerő, magabízó, heveskedő, meggondolatlanul azonnal cselekvő és bosszúálló természetű volt, de nagylelkű is tudott lenni a megbocsátásban. Gyakran hibázott, tévedett, amiért sok dorgálásban részesült. De Krisztus iránti odaadó hűsége, meleg ragaszkodása hasonlóan nagy elismerésben részesült. 
A Megváltó türelmesen és megkülönböztetett szeretettel bánt lobbanékony tanítványával. Igyekezett letörni önhittségét, hogy megtaníthassa őt az engedelmességre, az alázatra és a bizalomra...

Krisztus nem tudta megakadályozni Péter vereségét, mivel nem hagyta el a gonoszt. De kinyújtotta felé a kezét, amikor a hullámok már-már összecsaptak a feje felett. Ha Jézus tekintete szánalom és részvét helyett kárhoztatást fejezett volna ki, amikor előre megjövendölte Péter bűnét, és ha nem intézte volna a reménység szavait is hozzá, milyen sűrű sötétség vette volna körül Pétert! Milyen reménytelen kétségbeesés nehezedett volna a gyötrődő lélekre! A saját magától való megundorodásnak abban az órájában mi tarthatta volna vissza őt attól az ösvénytől, amelyen Júdás elindult végzete felé? 

A Megváltó nem kímélhette meg tanítványát a lelki gyötrelemtől, de nem hagyta magára keserűségében. Az ő szeretete nem múlik el, nem szűnik meg soha. Emberek, akik átadják magukat a gonosznak, hajlamosak arra, hogy szívtelenül, nyersen bánjanak megkísértett és tévelygő embertársaikkal. Nem tudnak olvasni az emberek szívében, nem ismerik küzdelmeiket és fájdalmaikat. Tanulniuk kell Krisztus szeretetteljes feddéséből, az olyan ütésből, amely azért sebez, hogy meggyógyítson.”
(Nevelés, Módszereinek szemléltetése c. fejezetből

péntek, július 29, 2016

KÉRJETEK AJÁNDÉKOKAT

KÉRJETEK AJÁNDÉKOKAT

"Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki." (Jak 1:5) 

Azok, akik azért kérnek, mert másoknak szeretnének adni, nem fognak csalódni. Isten megjutalmazza mindazokat, akik komoly hittel járulnak Őhozzá. Biztosít minket afelől, hogy az Ő fensége és korlátlan hatalma miatt ne kelljen nekünk félnünk. Még kegyelmesebben fog cselekedni, mint ahogy gondolnánk, ha kegyelmének zsámolyához jövünk. Egyrészt korlátlan hatalma, másrészt irgalmas jótékonysága által eleget tesz a hozzá küldött kéréseknek. Megígéri és kinyilatkoztatja, hogy kész meghallgatni imáinkat és meg is fogja tenni. Lehajol hozzánk, hogy atyai gondoskodásával felemeljen végtelen jóindulatához, mert a teremtés és a megváltás jogán az övéi vagyunk. Azt mondja: "Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak, akik tőle kérik." (Lk 11:13) A szükségben lévők és a lelki éhezők sohasem kérnek hiába Istentől. 


Ezek szerint mondd, kinek az arca legyen ragyogóbb, derűsebb, napsugarasabb, ha nem azoknak, akik Isten Fia iránti hűségben élnek? A szűkölködők Őbenne megelégítettnek. De ne felejtsük el, hogy azoknak, akiket Isten megáldott az élet jó dolgaival, segíteniük kell a szűkölködőket, hogy ők is megelégítessenek. Istennel együtt kell munkálkodniuk. Ők az Ő sáfárai, és javaikat Isten művének előrehaladása érdekében kell felhasználniuk, hogy neve megdicsőülhessen. 

Az Úr arra vágyik, hogy egyházát jósága közvetítő csatornájaként használhassa fel. Ha népe nyitva hagyná a csatornát s befogadná kegyelmének lelki és testi ajándékait, s mindezt továbbadná a szűkölködőknek, akkor a betegeket nem hanyagolnák el, s az árvák sem kiáltanának ételért, az özvegyek és árvák szíve pedig örömmel énekelne.

Isten a legdrágább ajándékot bízta az emberre. Ezt azért tette, hogy az ember továbbvihesse az ő adományait. 

(Bible Echo, 1901. augusztus 12.)

Napi ige - Krisztus igaz élete

"Nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a mi erőtelenségeinken, hanem aki megkísértetett mindenben, hozzánk hasonlóan, anélkül, hogy vétkezett volna."

(Zsid. 4,15)

"Krisztus egymagában átélte mindazokat a kísértéseket és szenvedéseket, amelyek az emberiséget érik. Soha nem támadtak asszonytól született emberre olyan heves kísértések, soha senki nem hordozta úgy a világ bűneinek és fájdalmainak súlyos terhét... Osztozott az emberiség minden tapasztalatában, ezért együtt tud érezni minden megkísértett, megterhelt és küzdő emberrel.
Krisztus szavait tökéletesen szemléltették és támogatták életének cselekedetei. Ő maga volt az, amit tanított. Nemcsak hirdette az igazságot, hanem Ő volt az igazság. Ez adott erőt tanításainak.
Soha senki nem gyűlölte úgy a bűnt és nem ítélte el olyan félelem nélkül, mint Krisztus. Jelenléte önmagában is feddést jelentett minden valótlan és aljas dologgal szemben. Tisztasága fényében az emberek tisztátalannak látták önmagukat, életük célját pedig közönségesnek és hamisnak, mégis vonzotta őket Jézus... Ő ott is látott reményt, ahol kétségbeesés és romlás burjánzott. Amikor megkísértett és vereséget szenvedett lelkekkel találkozott, akik közel voltak a pusztuláshoz, nem kárhoztatta őket, hanem áldást nyújtott nekik... Krisztus minden emberi lényben felismerte a végtelen lehetőségeket. Olyannak látta meg az embereket, amivé lehetnek, átváltozva az Ő kegyelme által. Miután reménységgel tekintett rájuk, reménységet sugallt beléjük."

(Nevelés, Istentől küldött tanító c. fejezetből)

csütörtök, július 28, 2016

MINDEN FÉRFI, NŐ ÉS GYERMEK FELELŐSSÉGGEL TARTOZIK

MINDEN FÉRFI, NŐ ÉS GYERMEK FELELŐSSÉGGEL TARTOZIK

"És előjövén aki az öt tálentomot kapta vala, hoza más öt tálentomot, mondván: Uram, öt tálentomot adtál vala nékem; ímé más öt tálentomot nyertem azokon. Az ő ura pedig monda néki: Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután; menj be a te uradnak örömébe." (Mt 25:20-21) 

A talentumokról szóló példázat a leggondosabb és imádsággal kísért bibliatanulmányozás témája legyen, mert annak alkalmazása személyes és egyéni minden férfira, nőre és gyermekre, akiket értelemmel áldott meg az Úr. Kötelességed és felelősséged arányban állnak az Istentől kapott talentumokkal. Krisztus minden követőjének van valamilyen különleges ajándéka, melynek kamatoztatásáról számot kell adnia Istennek.
Sokan mentegetik magukat azért, hogy nem az Úr szolgálatában használják fel ajándékukat, arra hivatkozva, hogy mások magasabb rendű ajándékokat és lehetőségeket kaptak. Sokaknak az a véleménye, hogy csak azoknak kell odaszentelniük képességeiket Isten szolgálatára, akiket különösen megáldott. Szerintük meg kell értenünk, hogy tálentumokat csak egy bizonyos kiváltságos csoport kapott többiek kizárásával, akiket természetesen nem szólítanak fel arra, hogy maguk is erőfeszítéseket tegyenek, de nem kapnak érte jutalmat sem. A példázatban azonban nem erről beszél Jézus. Amikor a ház ura előhívta szolgáit, mindegyiknek adott tálentumot és feladatot is. 


Istennek egész családja felelősséggel tartozik Ura javainak felhasználásáért. Minden egyén, a legegyszerűbbtől és legjelentéktelenebbtől a legnagyobbig és felmagasztaltig egy-egy hivatalos küldött, képességek ajándékaival, melyekről számot kell adnia Isten előtt. A legtöbbet és a legkevesebbet kapott szolga is felelősséggel tartozik Urának talentumaiért. A lelki, szellemi, testi képességek, a befolyás, foglalkozás, vagyon, szeretet, együttérzés mind-mind olyan talentumok, melyeket a Mester ügyében kamatoztatni kell azon lelkek megmentéséért, akikért Krisztus meghalt.

Milyen kevesen értékelik ezeket az áldásokat! Milyen kevesen akarják felhasználni talentumaikat és egyre inkább a világ hasznára kívánnak élni! A Mester mindenkinek adott feladatot, mindenkinek képességei szerint adta, és az Úr bizalma arányban van képességeinkkel is. Isten mindenkit arra kér, hogy munkálkodjék az Ő szőlőskertjében. Fel kell venned a munkát, mellyel megbízott az Úr, és hűségesen el is kell végezned. 
(Review and Herald, 1888. május 1.)

Napi ige - Istentől küldött tanító, Krisztus

"A mi Istenünk nagy irgalmasságáért, meglátogatott minket a naptámadat a magasságból. Hogy megjelenjék azoknak, akik a sötétségben és a halál árnyékában ülnek, hogy igazgassa a mi lábainkat a békességnek útjára!"
(Luk. 1,78–79)

"Krisztus földre jövetelekor úgy látszott, hogy az emberiség az addigi legalacsonyabb erkölcsi szinten van. A társadalom alapjai meginogtak. Az élet mesterkéltté és hamissá vált. 
A zsidók Isten Igéjének az erejét nélkülözve csupán csak értelembénító, lélekölő hagyományokat és elgondolásokat tudtak nyújtani a világnak. Isten »lélekben és igazságban« való imádását kiszorította az ember alkotta szertartások vég nélküli körforgása. Ez volt a helyzet az egész világon. 
Minden vallási rendszer elveszítette befolyását az emberek elméjére és lelkére. Mivel az emberek megundorodtak a meséktől és a hamis tanoktól, igyekeztek elfojtani a gondolataikat, vagy pedig hitetlenségbe menekültek.
Az örökkévalóságot kihagyták a számításaikból, csak a jelennek éltek. Miután Isten dolgait nem ismerték el, az emberi dolgokat is semmibe vették. Az igazság, a tisztelet, a feddhetetlenség, a bizalom és a részvét eltűnt a földről. A könyörtelen kapzsiság és a féktelen becsvágy általános bizalmatlanságot szült. A kötelességtudás eszméjét, az erősnek a gyengék iránti kötelezettségét, valamint az emberi méltóság és az emberi jogok eszményeit félredobták, mint egy álmot vagy mesét...


Az emberiség számára csak az az egy remény maradt, hogy új kovászt vessenek az összeférhetetlen tömegek és annak megromlott tagjai közé, hogy ez új életerőt hozzon, és visszaállítsa Isten ismeretét a világban. 
Krisztus azért jött, hogy visszaállítsa ezt az ismeretet, eltávolítva az útból a hamis tanokat, amelyekkel az állítólagos Istent ismerők hamis színben mutatták be Őt. Eljött, hogy kinyilatkoztassa törvényének természetét, és jellemében nyilvánítsa ki a szentség szépségét... Krisztus eljött, hogy bemutassa az isteni alapelvek értékét és erejét az emberiség újjáteremtése érdekében. Eljött, hogy megtanítson bennünket ezeknek az alapelveknek a kifejlesztésére, elsajátítására és alkalmazására."

(Nevelés, Istentől küldött tanító c. fejezetből)

péntek, július 22, 2016

Egészséges életmód - Fehérjék III.

Komplettálás, fehérjekiegészítés


Felmerül a kérdés: melyik fehérje a hasznosabb? A növényi, vagy az állati eredetű? Bár az állati fehérje teljes értékű, mégis nehezebben emésztődik és több a lebontáskor képződő bomlástermék. Az állatok szervezetéhez hasonlóan az emberi szervezet is az elsődleges növényi aminosavakból tud értékes fehérjéket képezni minimális salakanyag képződés mellett. Az emberi szervezet úgy van megalkotva, hogy változatos, növényi étrenddel rendkívül jól tud felépülni és működni. A változatosság nemcsak esztétikai, hanem elsősorban egészségügyi célokat szolgál. Csak ilyen módon lehet teljes értékű táplálékhoz jutni. A növényi eredetű ételek tudatos párosítását, egymással való, tápértékben mutatkozó kiegészítését illetve teljes értékűvé tételét komplettálásnak nevezzük. (Természetesen ez nemcsak fehérjére, hanem minden más tápanyagra is vonatkozik). 

Rónay György versei II.

Részlet Az élő Rónay c. kötetből:

Rónay György egész ciklusokra való négysorost írt az 1960-as és 70-es években, két szépséges magyar táj igézetében. Az egyik, ahol nyarait töltötte, a Balaton déli része, Balatonszárszó. Magam is voltam egyszer ott, amikor meglátogattam nyaralójukban. Az őszöket a Mátrában, Bagolyirtáson, egyházi üdülőben töltötte. Ezek a négysorosok számukban kötetnyire rúgnak. Ezért, amikor hatvanéves lett, a rá mindig figyelő, őt megkülönböztetett szeretettel figyelő pályatárs, Weöres Sándor egy négysorossal köszöntötte. Mondanunk sem kell, Weöres még Rónaynál is több négysorost írt, külön kötetet is megjelentetett belőlük, ahogy szonettjeiből is. Nyelvi virtuozitás ez, hiszen a „megért” igének csak egy számában és személyében játszhatunk így.

Weöres Sándor: Rónay Györgynek

A hatvan év, mit mindketten megértünk

nem jelenti, hogy gyümölcsként megértünk,

azt sem, hogy már mindent bölcsen megértünk, 
legföljebb egy garast mégis megértünk.


Rónay György a következőképpen „hálálta meg” a fenti versikét:

Weöres Sándornak

Hatvan évet ha megértünk, 
legalább már annyit értünk: 
ami kár ért, az is – értünk. 
Sebeinkből lett a vértünk.

 

Zenei tábor koncertjei 2016.

A zenei tábor koncertjeinek helyszíne és időpontjai az alábbiak:

2016. Augusztus 19. péntek 
Orfű (szervezés alatt)

Augusztus 20. szombat 16.00 
Pécs, Liszt Ferenc Hangversenyterem (Pécs, Zsolnay Kulturális Negyed)

Augusztus 21. vasárnap 17.00 
Budapest, Olasz Kultúrintézet (1088 Budapest, Bródy Sándor u. 8.)


A tábor egyben bibliatábor is, melyen Reisinger János nagynyárádi és erdélyi táborainak témái lesznek átbeszélve.

Reggel:
Kérdéseinkre a Biblia válaszol
1. Az erős szív – a megalapozott értelmi és érzelmi élet
2. Védekezhetünk-e a csalódások ellen?
3. Csüggedéseink legyőzése
4. Van-e gyógyír a szomorúságra és bánatra, vagy úgyis elmúlnak maguktól?
5. Küzdelem az indulatosság és sértődés ellen
6. Az igazi öröm és vidámság

Este:
A próféciák megértése készíti elő a jövődet
1. Ámos próféta öt látomása (7-9. fejezet)
2. Habakuk próféta öt jövendölése a jövőről (2. fejezet)
3. Dániel könyvének jövendölései az európai történelemről (2., 7. fejezet)
4. Dániel látomása a Messiás két eljöveteléről (8-9. fejezet)
5. Jézus apokaliptikus beszédének legidőszerűbb részei (Mt. 24-25., Mk. 13., Lk. 21. fej.)


péntek, július 15, 2016

Patakparti koncertek 2016. - Ferge Bélával

A tavalyi évhez hasonlóan idén is várnak minden kedves zeneszerető embert Biatorbágyra a "Csak tiszta forrásból" című nyáresti koncertsorozatra a szervezők.