hétfő, január 23, 2017

A LÉLEK SZÓL HOZZÁNK

A LÉLEK SZÓL HOZZÁNK"Mikor pedig eljő majd a Vigasztaló, akit én küldök néktek az Atyától, az igazságnak Lelke, aki az Atyától származik, az tesz majd énrólam bizonyságot." 
(Jn 15:26) 

Az Úr nagy kegyelméből úgy döntött, hogy kiárasztja rád Szentlelkét. Az összejöveteleken és különböző intézményeinkben nagy áldás záporozott rád. A fény, az igazság és az erő mennyei követei látogattak meg, ám ezek alapján nem szabad azt gondolnod, hogy Isten így is megáld téged. Hogyan nyeri meg magának Krisztus választott gyermekeit? A Szentlélek hatalma által; mert a Szentlélek a Szentíráson keresztül szól elménkhez, és az igazságot az emberi szívekbe vési.
Keresztre feszítése előtt Krisztus megígérte, hogy elküldi tanítványainak a Vigasztalót. "Jobb néktek, hogy én elmenjek: mert ha el nem megyek, nem jő el hozzátok a Vigasztaló: ha pedig elmegyek, elküldöm azt tihozzátok. És az, mikor eljő, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében." (Jn 16:7-8). "De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek. Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek." (13-14. vers)

Krisztusnak ezt az ígéretét nem értékelték eléggé. Mivel az emberek nélkülözték Isten Lelkét, nem értették meg a törvény lelkiségét, sem annak örök követelményeit. Még azok, akik megvallották Krisztus iránti szeretetüket, sem értették meg a köztük és Isten közötti viszonyt, minderről csak homályos sejtésük volt. Nem értik meg kellőképpen Isten csodálatos kegyelmét, mely abban nyilvánult meg, hogy odaadta egyszülött Fiát a világ megmentéséért. Nem értik, milyen mélyrehatóak a szent törvény követelményei, és hogy gyakorlati életüket milyen bensőségesen át kell járniuk a törvény utasításainak. Nem ismerik fel, milyen nagy előjog, de egyben szükséglet is az ima, a megtérés és a Krisztus szavai szerinti élet. 

A Szentlélek szolgálata az, hogy tudatosítsa a lélekben a megszentelődésnek azt a módját, amit Isten elfogad. A Szentlélek szolgálata által a lélek megvilágosodik, a jellem megújul, megszentelődik és közelebb kerül Istenhez. 
(Review and Herald, 1894. január 30.)

Napi ige - Szolgálat

"Az ő ura pedig mondta néki: Jól van jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe."
(Máté 25,21)

"Az arányos emberi jellem szépsége a személyes kötelességek lelkiismeretes végzéséből fejlődik ki. Ezért életünket jellemezze hűség a legnagyobb és a legjelentéktelenebb dolgokban is. A kis dolgokban való becsületesség, a hűség és szívélyesség szerény keretei között gyakorolva napfénnyel hinti be utunkat, és ha munkánkat a földön bevégeztük, akkor kitűnik majd, hogy minden hűséggel végzett, kis feladat valahol jó hatást váltott ki, és hogy ez nem évül el soha többé!" 
(Pátriárkák és próféták, A gyermek Sámuel c. fejezetből)

"Krisztus szolgálatra váltotta meg követőit. Urunk azt tanítja, hogy az élet igazi célja a szolgálat. Krisztus maga is szolgált, és minden követőjét ennek törvénye alá rendelte, az Isten és a felebarát iránti odaadás törvénye alá... »Krisztus rábízza követőire azt, amije van«, hogy szolgálatukban hasznosítsák. Megszabja »kinek-kinek a maga dolgát« (Márk 13,34). 
A menny örökérvényű tervében mindenkinek megvan a helye. Mindenkinek együtt kell működnie Krisztussal a lelkek megmentéséért. Amilyen biztos, hogy a mennyben megvan az a hely, amelyet Isten nekünk készített, olyan biztos az is, hogy a földön van olyan feladat Isten szolgálatában, amelyet személy szerint nekünk kell elvégeznünk."
(Krisztus példázatai, A talentumok c. fejezetből)

Imahét 2017. jan. – 3. nap

Január 23., hétfő
Luther első meghallgatása Augsburgban 

Miért állt Luther mellé Bölcs Frigyes szász választófejedelem? Hogyan használja fel Isten műve és gyermekei védelmére a polgári törvényeket, uralkodókat, befolyásos embereket? 
Miben nyilatkozott meg legnyilvánvalóbban Luther és a pápai követ (Cajetan bíboros) közti jellembeli különbség? 
Az isteni gondviselés miként nyilatkozott meg Augsburgban is? 

Luther Augsburgba érkezésének hírét a pápai nuncius nagy örömmel fogadta. Úgy látszott, hogy a sok gondot okozó eretnek, aki felkeltette az egész világ figyelmét, most Róma hatalmában van; és a nuncius nem akarta, hogy kicsússzon a kezükből. A reformátor nem szerzett menlevelet magának. Barátai nyomatékosan figyelmeztették, hogy menlevél nélkül ne jelenjék meg a római követ előtt. ők maguk vállalták, hogy megszerzik a császártól. A nuncius visszalépésre szerette volna kényszeríteni Luthert, ha pedig ez nem sikerül, Rómába vitetni, hogy osztozzon Husz és Jeromos sorsában. Ezért megbízottai útján igyekezett rábírni arra, hogy menlevél nélkül jelenjék meg előtte, bízza rá magát az ő irgalmára. Ezt a reformátor udvariasan, de határozottan visszautasította. Csak akkor jelent meg a pápai nuncius előtt, amikor megkapta a hivatalos írást, amelyben a császár szavát adta, hogy megvédi. 
A pápa hívei elhatározták, hogy taktikából megkísérlik Luthert kedvességgel megnyerni. A nuncius a kihallgatásokon nagyon nyájasnak mutatkozott, de követelte, hogy Luther fenntartás nélkül hódoljon meg az egyház tekintélye előtt, és adja fel minden tételét érvelés és kérdezés nélkül. A követ nem mérte fel, milyen emberrel van dolga. Luther válaszában kifejezte, hogy tiszteli az egyházat, hogy vágyik az igazságra, hogy kész válaszolni a tanításaival szembeni ellenvetésekre és tanait egyes élenjáró egyetemek döntésének alávetni. De tiltakozott az ellen, amit a bíboros követelt tőle: lépjen vissza anélkül, hogy tévedését bebizonyították volna. 

vasárnap, január 22, 2017

A LÉLEK MEGLÁTOGAT MINKET

A LÉLEK MEGLÁTOGAT MINKET"Akiben ti is, minekutána hallottátok az igazságnak beszédét, idvességetek evangéliumát, amelyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama Szent Lelkével."
(Ef 1:13) 


Isten Lelkének erőteljes behatása folytán feltárult előttem az Ő jelenlétének, munkájának jellege. Az Úr megmutatta nekem azt a veszélyt, melybe azok a lelkek kerülnek, akiket ily módon közelített meg; hiszen a "látogatás" után az ellenség még hevesebb támadásainak lesznek kitéve. Sátán kísértéseivel ostromolja őket, hogy hatástalanítsa Isten Lelkének munkáját és elérje, hogy a fontos igazságok - melyeket a Szentlélek bemutatott és melyekről bizonyságot tett - ne tudják megtisztítani és megszentelni azokat, akik megkapták a mennyei világosságot; s így Krisztus ne tudjon megdicsőülni bennük. A nagy lelki világosság időszaka - ha a fényre nem vigyáznak különös módon, és nem cselekszenek aszerint - ugyanolyan mértékű lelki sötétségbe fordul át. Ha az emberek nem vigyáznak a szent befolyásra, és nem foglalják le elméjüket szent dolgokkal, akkor Isten Lelkének befolyása kitörlődik elméjükből. 

Azoknak, akik a lelki ismeretekben gyarapodni szeretnének, az isteni forrás közelében kell állniuk, az üdvösség feltárult kútjaiból újra meg újra inniuk kell. Soha nem szabad elhagyniuk felüdülésük helyét; hanem szívüknek hálával és szeretettel kell megtelnie Isten jóságának és együttérzésének láttán; és folyamatosan részesülniük kell az élő vízből.
"De mondám néktek, hogy noha láttatok is engem, mégsem hisztek." (Jn 6:36) 
Ez sokak esetében betű szerint teljesedik. Némelyeknek az Úr mélyebb betekintést engedett az igazságba, kegyelemmel, együttérzéssel és szeretettel teljes jellemébe; és mégis, miután megkapták a világosságot, hitetlenül fordultak el az Úrtól. Átélték Isten Lelkének mélyebb érintését, de amikor Sátán alattomos kísértéseivel megtámadta őket - ahogy ez mindig bekövetkezik az ébredés időszaka után - nem álltak végig ellen, harcolván a bűn ellen. Így akik előnyös helyzetben lehettek volna, ha helyesen használják fel a kapott drága világosságot, vereséget szenvedtek az ellenségtől. Az Istentől kapott világosságot másokra kellett volna árasztaniuk, a Szentlélek szent kinyilatkoztatásaival összhangban kellett volna dolgozniuk és cselekedniük; de mivel nem ezt tették, vereséget szenvedtek. 
(Review and Herald, 1894. január 30.)

Napi ige - A jó szó

"...A bölcseknek nyelve orvosság."
(Péld. 12,17/b)

"A lágy, kedves szavak úgy hatnak a lélekre, mint a harmat és a csendes záporeső a kiszáradt földre. Krisztusról azt mondja a Szentírás, hogy »kedvesség ömlött ajkairól«, tudta, hogyan kell »erősíteni a megfáradtat beszéddel« (Ésa 50,4). 
Az Úr megparancsolja mindnyájunknak: »A ti beszédetek mindenkor kellemes (kedves) legyen, hogy áldásos legyen a hallgatóknak« (Kol 4,6). Ha követjük Krisztus példáját a jó cselekvésében, az emberek szíve ugyanúgy megnyílik előttünk, mint Őelőtte." 
(Krisztus példázatai, A talentumok c. fejezetből)

"Ha nincs ajkadon a kedvesség törvénye, és szívedből nem árad ki a szeretet édes illata, akkor még semmit sem tudsz úgy tenni, mint ahogy kellene... Vannak szomorú történetek, amelyeket beírtak a menny könyveibe, de megőrizték őket a kiváncsi szemektől. A küzdelmeket a próbáratevő, nehéz körülmények ellen, amelyek abban az otthonban támadnak, amely naponta felemészti a bátorságot, a hitet és a bizalmat... Az ilyen ember úgy fogadja a kedves, szeretetteljes szavakat, mint az angyalok mosolyát."


(1891. 37. sz. levél)

Imahét 2017. jan. – 2. nap

Január 22., vasárnap 

A bűnbocsátó búcsúcédulák – Luther 95 tétele 
Sátán mivel próbálta mindig az egyházat, az egyházi vezetőket megrontani? Hogyan tudta Krisztus evangéliumát leginkább eltorzítani? 
Hogyan tudta az emberi természet gyengeségeit kihasználni a bűnbocsátó cédulák áruba bocsátásával? 
Luther mivel indította el visszavonhatatlanul a reformációt? 
Hogyan nyilatkozott meg ekkor legnyilvánvalóbban a pápaság lelkülete? 
Isten hogyan támogatta, erősítette Luthert reá váró küzdelmeiben? 
Hogyan mutatkozott meg az isteni gondviselés abban, hogy Luther Augsburgban képviselhette a Biblia igazságait a pápai nuncius követe előtt? 

A római egyház áruba bocsátotta Isten kegyelmét. A pénzváltók asztalát (Mt 21,12) az oltár mellett állította fel. A levegő visszhangzott a vevők és árusok kiabálásától. A pápa azzal az ürüggyel, hogy a római Szent Péter-templom építéséhez gyűjti a pénzt, nyilvánosan árultatta a bűnbocsánatot. Bűncselekmények árából akartak Isten tiszteletére templomot építeni, szegletkövének lerakását pedig gonoszsággal akarták kifizetni. De éppen az az eszköz, amelyet Róma a maga tekintélyének növelésére alkalmazott, hívta ki a halálos csapást hatalma és nagysága ellen. Ez rázta fel a katolicizmus legelszántabb és legsikeresebb ellenfeleit, és ez vezetett ahhoz a harchoz, amely megingatta a pápa trónját és fején a hármas koronát. A bűnbocsánat árulásának németországi főmegbízottját ‒ név szerint Tetzelt ‒ előzőleg elítélték, mert a leggaládabbul megsértette Isten és a társadalom törvényét. De megmenekült a bűncselekményeiért kijáró büntetéstől, és a pápa felhasználta a maga nyereségvágyó és lelkiismeretlen céljaira. Tetzel arcátlanul mondogatta a legégbekiáltóbb hazugságokat, és csodálatos mesékkel vezette félre a tudatlan, hiszékeny és babonás népet. Ha ismerték volna Isten szavát, nem lehetett volna megtéveszteni őket. A pápaság azért rejtette el a Bibliát az emberek elől, hogy saját befolyása alatt tartsa őket, hogy becsvágyó vezetői hatalmát és vagyonát növelje. 

szombat, január 21, 2017

A LÉLEK KÖZÖTTÜNK VAN

A LÉLEK KÖZÖTTÜNK VAN

"Erről ismerjük meg, hogy benne maradunk és ő mibennünk; mert a maga Lelkéből adott minékünk."

(1Jn 4:13) 

Bár Isten Lelkét nem láthatjuk, de tudjuk, hogy emberek, akik törvényszegéseik és bűneik miatt halottak voltak, bűntudatra ébredtek és megtértek az ő munkája által. A gondatlan és az akaratos komollyá lett. A megkeményedett szívű ember megtért bűneiből, a hitetlen hívővé vált. A hazárdjátékos, a részeges és a kicsapongó állhatatos, józan és tiszta lett. A lázadó és csökönyös pedig szelíddé és Krisztushoz hasonlatossá vált. Amikor látjuk ezeket a jellembeli változásokat, biztosak lehetünk abban, hogy az egész embert Isten átalakító hatalma változtatta meg. 
A Szentlelket nem látjuk, de munkájának bizonyítékai szemmel láthatók azok megváltozott jellemében, akik egykor megátalkodott és makacs bűnösök voltak. Ahogy az erős szél is a magas fákat koronájuknál fogva a földre dönti, úgy tud a Szentlélek is munkálkodni az emberi szívekben, de a véges ember nem tudja ezt az isteni munkát megérteni.

Isten Lelke az egyes emberekben különbözőképpen nyilvánul meg. Van akit Isten Igéjén keresztül a Szentlélek közeledése mintegy remegéssel tölt el. Meggyőződése olyan erős lesz, hogy úgy tűnik, a hurrikán és az érzések tömkelege tombol a szívében, és egész lénye összeroskad az igazság átalakító ereje hatására. Amikor a megtérő lélek elnyeri az Úr bocsánatát, telve lesz buzgalommal, Isten iránti szeretettel, komolysággal és energiával, s az életadó Lelket, melyet befogadott, nem tudja elnyomni. Krisztus az örök életre buzgó víznek kútfeje lesz őbenne. Szerető érzései olyan mélyek és áthatóak lesznek, amilyen bánata és gyötrelme volt. Lelkéből a nagy mélység szökőárjához hasonló hálaadás és dicséret tör elő. Hála és öröm, így visszhangozva a mennyei hárfák örömhangjait. El kell mondania tapasztalatát, de nem valami pontos, közönséges, kitervelt módon. Lelke Jézus Krisztus érdemei által felszabadult, és egész lényét megrázza a felismerés, hogy Isten megváltotta Őt.
(Review and Herald, 1896. május 5.)

Napi ige - Meggondolatlan szavak

"Az igaznak elméje meggondolja, hogy mit szóljon."

(Péld. 15,28/a)

"Egyedül a végtelen Isten tudja felmérni azt a kárt, amit a meggondolatlan szavak okoznak. Ezek a szavak csak úgy leperegnek az ajkunkról, és talán nem is akarunk megsebezni velük senkit, mégis tanúskodnak benső gondolatainkról és munkát végeznek a Gonosz oldalán. 
Mennyi boldogtalanság származott a gondolkodás nélkül kimondott, barátságtalan szavakból a családi körben! Hányszor nyomják kemény szavak valakinek a lelkét, amelyek talán évekkel ezelőtt hangzottak el, de sohasem veszítették el fullánkjukat. 
Mint hitvalló keresztényeknek, meg kell fontolnunk azt a befolyást, amit szavaink gyakorolnak azokra, akikkel kapcsolatba lépünk, akár hívők, akár nem. Szavainkat figyelik és számbaveszik a kárt, amit meggondolatlan kijelentéseink okoznak. Utólagosan – akár hívőkkel, akár nem hívőkkel volt kapcsolatunk – nem lehet teljes mértékben közömbösíteni a könnyelmű, balga szavak kedvezőtlen következményeit. Szavaink megmutatják, milyen eledellel táplálkozik a lelkünk."

(Youth Instructor, 1895. jún. 27.)

Imahét 2017. jan. – 1. nap

Január 21., szombat 
„Az igaz ember hitből él”
– Luther felfedezi a Szentírásból a hit általi megigazulás tanítását 

Mi miatt gyötrődött Luther a legtöbbet a Szentírás megismerése előtt? 
Mi által próbálta Isten tetszését elnyerni? Vajon ez „a törvény cselekedeteiből való megigazulás”, mint Isten végidőben élő, „parancsolatmegtartó” népét, nem kísért-e bennünket is? 
Mi, illetve ki segítette el Luthert a hit általi megigazulás megértésében? Mire indította Luthert ez a felismerés? Mi mennyiben értettük meg elméletben, és éljük a gyakorlatban is „Krisztus igazságát”? 

Luther félte az Urat. Ebből fakadt kitartó céltudatossága és Isten előtti mélységes alázata. Állandóan tudatában volt annak, hogy Isten segítsége nélkül semmit sem tehet. A napot mindig imával kezdte, és szüntelenül eligazításért, segítségért fohászkodott. „Aki jól imádkozik – mondta sokszor –, az a tanulás nagy részét elvégezte.” 
Egy napon az egyetem könyvtárában böngészgetve Luther felfedezett egy latin Bibliát. Soha azelőtt nem látta ezt a könyvet. Azt sem tudta, hogy létezik. Hallott ugyan részleteket az evangéliumokból és az apostoli levelekből a nyilvános istentiszteleten, de azt gondolta, hogy az az egész Biblia. Életében most látta először a teljes Szentírást. Áhítattal vegyes csodálkozással lapozgatta a szent iratot. Érverése meggyorsult, és szíve hevesebben dobogott, amikor saját szemével olvasta az élet igéit. Néha megállt, és felkiáltott: „Ó, bárcsak Isten adna nekem egy ilyen könyvet!” 

péntek, január 20, 2017

Imahét 2017. január 21-28.

A lutheri reformáció tanulságai és bátorításai a reformáció 500. évfordulóján és Krisztus második eljövetelének küszöbén 

Országos imahét (2017. január 21. – január 28.) 

Miért lehet különös jelentősége annak, hogy az egyháztörténelem e korszakalkotó eseményére – a reformáció indulására és Európában való elterjedésére ‒ az imahét keretében mi is megkülönböztetett figyelmet szenteljünk? Az Írásokból tudjuk – és az elmúlt években gyakran hangot is adtunk ennek –, hogy a végidőben egy rendkívüli, Istentől elhívott nép által, az „Illés lelkével és erejével” (Mal 3,5‒6) véghezvitt reformációnak és evangéliumhirdetésnek kell megvalósulnia „az egész világon bizonyságul..., és akkor jön el a vég” (Mt 24,14). De miben is áll a reformáció, mit is jelenthet ez eszmeileg és a gyakorlatban? Erre adhat nem kevés útbaigazítást és bátorítást az 500 évvel ezelőtt Istentől indított protestantizmus történelme, amit mára mintha teljesen elfelejtett, illetve „visszarendezett” volna korunk egyháztörténelme, mind a tények, mind máig ható „eredményeit” illetően. Vajon mi mennyire ismerjük, értjük és értékeljük – mint Krisztus második eljövetelét váró népe – a nagy küzdelem e záró szakaszában az Istentől indított reformáció alapelveit, annak a gyakorlati megvalósítását. 

Kívánjuk, hogy az Ellen G. White: Korszakok nyomában c. művéből vett idézetek által Isten Lelke bennünket is indítson valódi ébredésre, reformációra, buzgó imádságra – egyénileg és közösségileg is – az előttünk álló imahéten, és azután is! 
Hogy az idei alkalommal miért állítottuk középpontba Luther hitbeli példáját, arra nemcsak az 500. évforduló, hanem a következő idézet is választ adhat: 

„Luther Márton a legkiemelkedőbb azok között, akik által Isten a katolicizmus sötétségéből a tisztultabb hit világosságára vezette az egyházat. A buzgó, lánglelkű, mélyen vallásos Lutherre, aki az istenfélelmen kívül nem ismert más félelmet, és aki a vallásos hit alapjaként csak a Szentírást ismerte el, korának nagy szüksége volt. Általa Isten csodálatos munkát végzett, hogy az egyházat megreformálja és a világot felvilágosítsa.” 

(Ellen G. White: Korszakok nyomában,
a Luther elszakad Rómától c. fejezetből.) 

A helyes életmód fiatalít

Tudományos áttörés: bizonyított, hogy a helyes életmódbeli változások fiatalítanak

???????????nEgy friss kutatás érdekes felfedezést tett: helyes életmódbeli változtatásokkal visszaforgathatjuk az idő kerekét: sejtjeink fiatalítása lehetséges!

Sejtjeink osztódása során a kromoszómák DNS-láncának vége valamelyest rövidül. Ez az információt nem tartalmazó, ún. telomer-lánc rövidülése lényegében a biológiai óránk: ez szabja meg, egy élőlény milyen hosszan élhet.
A Kaliforniai Egyetemen, San Franciscoban egy kutatás során a résztvevőket életmódbeli változtatásokra fogták: a hét hat napján, napi 30 percet gyalogoltak (a Tuti Fogyás Programban én is ezt javaslom), nem ettek gyors-ételeket, és naponta egy órát elmélyült szellemi feltöltődéssel (ima/meditáció) töltötték. 5 év elteltével megvizsgálták a résztvevők telomerjeinek hosszát, és azt találták, hogy azoknál, akik a fenti változtatásokat eszközölték, nem rövidültek meg a telomerek – ahogy az az idő múlásával történik általában -, hanem átlagosan 10%-kal hosszabbak lettek! Tehát a résztvevők biológiai órája 10%-kal „visszább lett állítva”, biológiai értelemben fiatalodtak.
Dr. Dean Ornish, a kutatást vezető orvos ezt nyilatkozta: „A telomerek az idő múlásával rövidülnek, ami az öregedést és a korai elhalálozás esélyét fokozatosan növeli. A kutatásban részt vevő minden csoportban azt figyeltük meg, hogy akik változtattak az életmódjukon, azoknak a rövidülés megállt és hosszabbodni kezdtek a telomerek.”
Vizsgáljuk felül mi is az életmódunkat és változtassunk, ahol szükséges, ha szeretnénk minél tovább és minél fiatalabb biológiai órával élni! Az egészséges élet 8 alapelve kiváló kiindulási alap a célok meghatározásához, nem csak fogyókúrázóknak, hanem mindenkinek, aki egészségesen és fiatalosan szeretne élni!

Forrás: Netamin.hu
http://www.netamin.hu/tudasbazis/cikkek/tudomanyos-attores-bizonyitott-hogy-a-helyes-eletmodbeli-valtozasok-fiatalitana/?utm_source=post&utm_medium=facebook&utm_content=dns_cikk&utm_campaign=netamin_7_hirlevel

A LÉLEK SEGÍT ABBAN, HOGY ISTEN GYERMEKEIVÉ LEGYÜNK

A LÉLEK SEGÍT ABBAN, HOGY ISTEN GYERMEKEIVÉ LEGYÜNK


"Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai."
(Róm 8:14) 

Úgy jelent meg Krisztus az emberek között, mint Isten követe. Úgy beszélt, mint akinek hatalma van, erőteljes kifejezésekkel jellemezte önmagát, híveitől feltétlen hitet és engedelmességet követelt. Mi mint nép, az ő Igéjében lefektetett alapelvekre építjük hitünket. Odaszántuk szívünket és lelkünket az élő Igének való engedelmességre, és arra, hogy követjük az "Így szól az Úr" szavát.

Jelenlegi és jövőbeli reménységünk is a Krisztussal és Istennel való kapcsolatunktól függ. Pál apostol mély értelmű szavakkal erősíti meg hitünket ebben a vonatkozásban. Azoknak, akiket Isten Lelke vezérel, akiknek szívében Krisztus kegyelme lakozik, ezt írja: "Ez a Lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak; ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg." (Róm 8:16-17) 
"Mert nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!" (15. vers)

Krisztus arra hívott el, hogy jöjjünk ki a világból és különüljünk el attól. Arra hívott el, hogy szent életet éljünk, hogy szívünk folyamatosan Istenhez vonzódjék, és életünkben szüntelenül jelen legyen a Szentlélek. Aki igazán hisz Krisztusban, azon meglátszik, hogy szeretetének kegyelme lakik szívében. Aki valaha elidegenedett Istentől, az most a vele való közösségről tesz bizonyságot, s akin valaha érzéki természete uralkodott, most azon az isteni jellemvonások láthatók.
Isten gyermekeinek az igazság munkásaivá, állandó Istent-keresőkké és akaratának állandó cselekvőivé kell válniuk. Ez teszi őket teljessé Krisztusban. Angyalok, emberek és az el nem bukott világok lakói előtt kell bizonyítaniuk, hogy életük Isten akaratával megegyezik, s hogy ők országa alapelveinek hűséges megvalósítói. A Szentlélek - aki hit által lakik szívükben - közösségbe hozza őket Krisztussal és egymással, és megtermi bennük a szentség drága gyümölcseit.
(Review and Herald, 1909. augusztus 19.)